Kierownik Referatu Realizacji Postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Kierownik Referatu Realizacji Postępowań
w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 545

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie kierowanie pracą referatu w celu zapewnienia prawidłowości prac w zakresie realizacji procesów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: zapewnienie prawidłowej realizacji procesów i obsługi postępowań w zakresie stosowania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych w jednostce; zapewnienie współpracy z innymi komórkami w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań; zapewnienie prawidłowości prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, w tym weryfikacja pism, wniosków i rejestrów; sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z przepisów zewnętrznych i wewnętrznych; reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie oraz minimum 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi
 • minimum 4 lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów Kodeksu cywilnego, pozostałych przepisów oraz orzecznictwa i dyrektyw systemu zamówień publicznych
 • umiejętność sporządzania umów
 • umiejętność sporządzania opinii i stanowisk dotyczących dotyczących stosowania przepisów systemu zamówień publicznych, w tym dotyczących zagadnień pojawiających się podczas procedur związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej
 • umiejętność pisania dokumentacji oraz propozycji wewnętrznych regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych;
 • umiejętność sporządzania pism, w tym odpowiedzi na odwołania z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści oraz odpowiedniej podstawy prawnej podejmowanych czynności przez zamawiającego
 • umiejętność spisywania protokołów i sprawozdań
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zamówień z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej lub co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie oraz minimum 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi
 • wiedza z zakresu kontroli zarządczej
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Referatu Realizacji Postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Referatu Realizacji Postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:...

Firma: Instytut Fizyki PAN

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Młodszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Zadania: Prawidłowe prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych współpraca z innymi...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Zadania: Prawidłowe prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie postępowań wynikających ze stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych współpraca z innymi...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-04-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy