Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

Ogłoszenie numer: 5801505, z dnia 2021-10-20

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Czubin 13 05 - 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko

Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Kierownik Działu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego

Miejsce pracy: mazowieckie / Czubin

Nr Ref.: DAG.111.14.2021.AH

 

Opis stanowiska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Nadzór nad funkcjonowaniem kierowanej komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową, sprawną i prawidłową realizację zadań.
 • Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i społeczno -kulturalnych na poziomie obowiązującego standardu.
 • Zapewnienie właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami określonymi dla typu domu, w oparciu
 • o indywidualne potrzeby mieszkańca domu z uwzględnieniem w szczególności wolności, intymności, godności
 • i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności -
 • Nadzór nad racjonalną i celową gospodarką finansową z zachowaniem zasad przewidzianych prawem zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
 • Planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących zadań merytorycznych realizowanych przez komórkę
 • w ramach przygotowywania projektu planu finansowego.
 • Monitorowanie realizacji planu finansowego w zakresie właściwości rzeczowej/merytorycznej komórki organizacyjnej.
 • Nadzór nad opracowywaniem indywidualnych i grupowych programów usprawniania psychoruchowego.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu oraz bieżąca kontrola nad ich realizacją.
 • Inicjowanie zmian mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Dom.
 • Prowadzenie bieżącej i kompleksowej kontroli świadczonych usług przez podległy personel.
 • Ustalanie procedur działań oraz modelowanie rozwiązań związanych z pracą podległej komorki organizacyjnej,
 • z pracą z mieszkańcami.
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie potrzeb oraz kontrolowanie potrzeb materialnych i zdrowotnych
 • we współpracy z opiekunami i lekarzami.
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności terminowej
 • i systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka oraz adekwatnej reakcji na ryzyko w obszarze działań kierowanego działu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo
 • Na stanowisku zapewniono bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach i nachyleniu umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniu pracy zachowano odpowiednie przejścia i dojścia do stanowiska pracy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 • Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze, podejmowaniem decyzji oraz nadmiernym stresem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i pośrednią obsługą klienta (poczta elektroniczna, Internet, telefon). Na stanowisku brak specjalnych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym.
 • Umowa na zastępstwo.

Wymagania

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2
  i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2019., poz. 1282);
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub inne o podobnym profilu, co wymienione (m in. socjologia, pedagogika, psychologia, praca socjalna);
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku Kierowniczym;
 • minimum 2 lata pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe II stopnia o specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej będzie atutem w procesie rekrutacji;
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamówień publicznych, funkcjonowanie samorządu terytorialnego w tym samorządu gminnego i powiatowego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych;
 • dokładność, staranność, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odporność na stres, wysokie poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie w sprawy mieszkańców, zorientowanie na osiągnięcie celu, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, kreatywność, komunikatywność, zorientowanie na osiągnięcie celu, umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • wypełniony Formularz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia;
 • Kwalifikacje kandydatów będą weryfikowane na podstawie analizy oświadczeń zawartych w Formularzu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz rozmowy kwalifikacyjnej (etap nieobowiązkowy – test wiedzy).
 • Kandydaci zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będą zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w Formularzu do wglądu przed rozpoczęciem rozmowy:
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowisku Kierowniczym;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata polskiego obywatelstwa lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1282).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kierowanej komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym Domu i kierowanie jego pracami w sposób...

Firma: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Lokalizacja: mazowieckie / Czubin

Data publikacji: 2021-10-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Data dodania: 2021-10-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Czubin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy