Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 98282

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : • praca administracyjno - biurowa,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

 • stres związany z pracą pod presją czasu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • praca w terenie,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek 4 piętrowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy
i dostosowane toalety).

Zakres zadań

 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.
 • Wspiera realizację zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
 • Wspiera realizację zadań związanych ze sporządzeniem opinii przyrodniczych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także ochrony różnorodności biologicznej i celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych pozostałych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń i deklaracji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 (w tym na potrzeby programów wsparcia finansowego) w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także ochrony różnorodności biologicznej i celów ochrony oraz wartości przyrodniczych i/lub krajobrazowych pozostałych form ochrony przyrody.
 • Wspiera realizację zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji celu publicznego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planów urządzenia lasu, a także projekty polityk, strategii, planów i programów oraz ich zmian i planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary objęte ochroną w zakresie ustaleń tych planów, w celu utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla których ochrony wyznaczono te obszary.
 • Wspiera realizację zadań związanych z uzgadnianiem projektów decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych, z wyjątkiem obcych gatunków topoli.
 • Wspiera realizację zadań związanych z procedurą zgłoszenia oraz wydaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań mogących zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe
 • Wspiera realizację zadań związanych z archiwizacją akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie ocen strategicznych,
 • Posiadanie ogólnej wiedzy przyrodniczej, w tym znajomość form ochrony przyrody.
 • Umiejętności: komunikatywność, otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, obsługa komputera, w szczególności Pakietu MS Office,
 • Identyfikacja z misją urzędu.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony przyrody.
 • Umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk.
 • Umiejętność obsługi: oprogramowania systemu informacji geoprzestrzennej, w szczególności QGIS, posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Podobne oferty pracy

Inspektor w Referacie Budżetu / Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Podinspektor

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia) wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów,...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej : Zespół ds. Procedury Administracyjnej/ Wydział Wsparcia Przedsiębiorców Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2...

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Ciechanów