Inspektor w Referacie Rozliczeń Finansowych w Wydziale Kształtowania Środowiska

Ogłoszenie Nr OZ/119/2021

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Rozliczeń Finansowych w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Inspektor w Referacie Rozliczeń Finansowych w Wydziale Kształtowania Środowiska
Miejsce pracy: Katowice

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ochrona środowiska lub inżynieria środowiska,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo ochrony środowiska - w zakresie finansowania realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska,
  • ustawy o finansach publicznych - w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego i dotacji,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi środowiska MS Windows, pakietów biurowych MS Office i OpenOffice oraz Internetu - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji w mowie i piśmie,
 • rzetelność, dokładność,
 • dyspozycyjność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała zadania związane z udzielaniem dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania, instalację odnawialnych źródeł energii oraz usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych, w szczególności:
  • przyjmowała wnioski o udzielenie dotacji celowej,
  • prowadziła korespondencję z mieszkańcami,
  • sporządzała umowy,
  • wykonywała odbiory w budynkach oraz lokalach mieszkalnych,
  • kompletowała dokumenty niezbędne do przekazania dotacji,
  • przygotowywała dyspozycje wypłaty.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze oraz w terenie /udział w odbiorach na obszarze Katowic/, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z wnioskodawcami.

Wskaźnik zatrudnienia:


W październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/119/2021 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Wydziale Kształtowania Środowiska" na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli  ostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.


Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek
  w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Podobne oferty pracy

Inspektor w Referacie Lokalizacji Obiektów w Wydziale Architektury i Budownictwa

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, posiadanie uprawnień zgodnie z jednym z warunków określonych w art. 5, art. 50...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2021-12-01

Więcej informacji

Inspektor w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: rachunkowość, finanse, ekonomia, przedsiębiorczość, zarządzanie, administracja, prawo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka obiegu...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2021-11-24

Więcej informacji

Główny specjalista w Referacie Technicznym w Wydziale Administracyjnym

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z...

Firma: Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2021-11-18

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Miasta Katowice

Data dodania: 2021-11-29

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy