Inspektor w Referacie Budżetu / Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu

Ogłoszenie Nr OZ/64/2022

Prezydent Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, Katowice

Urząd Miasta Katowice


poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - inspektor - w Referacie Budżetu, Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu.

Inspektor w Referacie Budżetu / Analiz i Statystyki w Wydziale Edukacji i Sportu
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref.: OZ/64/2022

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: finanse, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo oświatowe,
  • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  • ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej jednostek oświatowych,
  • ustawy Karta Nauczyciela w części dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli,
  • rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność opracowywania zestawień w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, dokonywania analiz i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, rzetelność,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • brała udział w realizacji procedury tworzenia projektu budżetu miasta Katowice w części dotyczącej budżetu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 • przeprowadzała w trakcie roku budżetowego analizy aktualnego wykonania planów jednostkowych jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • przeprowadzała analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • weryfikowała wnioski w sprawie zmian w budżetach jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice,
 • opiniowała sprawy i dokumenty wywołujące skutki finansowe dla budżetu oświaty,
 • dokonywała doraźnych analiz budżetu oświaty,
 • redagowała pisma i prowadziła korespondencję w zakresie wynikającym z prowadzonych spraw.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. 3 Maja 7 - budynek wyposażony w windę /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz telefonicznego i mailowego kontaktu z pracownikami jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice oraz pracownikami Centrum Usług Wspólnych.

Wskaźnik zatrudnienia:

W marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/64/2022 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Wydziale Edukacji i Sportu", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

Podobne oferty pracy

Podinspektor

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia) wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów,...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-18

Więcej informacji

Inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej : Zespół ds. Procedury Administracyjnej/ Wydział Wsparcia Przedsiębiorców Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2...

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-05-17

Więcej informacji

Podinspektor

wymiar etatu: 1 wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii, ochrony środowiska, administracji lub pokrewne Zakres obowiązków: rozliczanie wpływów z tytułu opłat z zakresu ochrony środowiska i ich terminowe przekazywanie do poszczególnych funduszy,...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Miasta Katowice

Data dodania: 2022-05-18

Miejsce pracy: śląskie / Katowice