Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli w Olsztynie w Departamencie Kontroli

Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XIV w Olsztynie
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/15
Miejsce pracy: Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Termin składania ofert: 19.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach dotyczących kontroli prowadzonych przez Dział, w szczególności:
  • udział w przygotowaniu kontroli, w tym opracowanie projektu programu/tematyki kontroli,
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, w zakresie: świadczeń opieki zdrowotnej, zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, przestrzegania zasad wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, kontroli doraźnych zleconych przez Prezesa Funduszu lub osoby uprawnione oraz kontroli koordynowanych zlecanych przez Departament Kontroli w Centrali Funduszu;
 • prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 61w i art. 61x ustawy o świadczeniach. właściwe przechowywanie wytworzonych dokumentów w związku z prowadzonymi kontrolami lub sprawami;
 • terminowa realizacja zadań;
 • przestrzeganie bezpieczeństwa przekazywania danych i informacji;
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli;
 • właściwe organizowanie pracy i przedstawianie propozycji jej usprawnienia;
 • wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez przełożonego, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe pielęgniarskie lub wyższe (w tym wymagane średnie pielęgniarskie);
 • lata pracy zawodowej: minimum trzy lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności programów Word, Excel);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1398, z późn. zm.);
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia;
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • odporność na stres;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrala NFZ

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy