Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 30 października 2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • przeprowadzanie kontroli dokumentacji geodezyjnej przed przyjęciem do zasobu;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektów i warunków technicznych dla prac geodezyjnych;
 • współuczestniczenie w komisyjnych odbiorach prac geodezyjnych.

Charakterystyka pracy:

 • przeprowadzanie weryfikacji wyników prac geodezyjnych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • przeprowadzanie kontroli prac geodezyjnych wykonywanych na zlecenie Biura;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa Prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, znajomość systemów informatycznych: TurboEwid.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu. Budynek wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku winda umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim, znajduje się na parterze. Budynek niedostosowany dla osób słabowidzących i niewidomych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, współpracą z klientami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia o kierunku geodezja i kartografia,
 • minimum 4-letni staż pracy;
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i kartowania ich wyników na zasadniczej mapie miasta, opracowań geodezyjnych do celów prawnych;
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego/wewnętrznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2020-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy