Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Inspektor ds. Skarg i Wniosków
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 609

Zadania:

 • badanie prawidłowości wykonywania czynności służbowych przez pracowników Straży Miejskiej w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków, w tym:
 • badanie zasadności skarg i rozpatrywanie (lub proponowanie skierowania do rozpatrzenia według właściwości) wniosków wpływających do Straży
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski
 • formułowanie propozycji wniosków wynikających z prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach skarg  i wniosków
 • prowadzenie kontroli w zakresie skarg i wniosków w wytypowanych komórkach organizacyjnych Straży
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub co najmniej 5 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • co najmniej ogólna znajomość: ustawy o strażach gminnych (miejskich), Kodeksu postepowania administracyjnego, prawa wykroczeń (w zakresie zadań straży gminnych), ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o ustroju m.st. Warszawy, ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • umiejętność precyzyjnego, pisemnego i ustnego wyrażania myśli
 • podstawowa umiejętność obsługi programów MS Word (podstawy formatowania, szybkie pisanie) i MS Excel (w tym edycja i porządkowanie danych)
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego, praktyka w służbach mundurowych
 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, organizacji i zarządzania lub administracji
 • ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)
 • prawo jazdy kat. B

Niezbędne dokumenty:

 • CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia, informację o miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy / świadectwa służby / zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy)
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana własnoręcznie lub „klawiaturowo”) o treści:
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. Skarg i Wniosków.”
 • podpisane oświadczenie o treści:
  Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ………..…………..… (wypisać jakie).”

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego dotychczas stażu pracy)
 • comiesięczną premię po przepracowaniu 3 miesięcy (wysokość premii jest ustalana na podstawie oceny pracy)
 • „13 pensję”, nagrody jubileuszowe
 • dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej, Referacie Skarg.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Podobne oferty pracy

Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)

Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym) Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-3/21 Konkurs zostanie przeprowadzony na...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Lokalizacja: małopolskie / Wieliczka

Data publikacji: 2022-01-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Data dodania: 2022-01-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa