Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu

 

(Umowa o pracę na 0,75 etatu na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 28.02.2022 r.)

 

Projekt pn. „Praski Kokon"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Termin składania dokumentów: 22 lutego 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem projektów, w tym przygotowaniem wniosków o finansowanie projektów,
 • nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektu. Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami w trybie zamówień publicznych i realizacją umów prowadzonych przez komórki w ramach projektu,
 • współpraca z otoczeniem rynkowym, w tym naukowym, pozarządowym i gospodarczym w celu realizacji projektu,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji i sprawozdań z realizowanego projektu. Gromadzenie informacji dotyczących przygotowywanego i realizowanego projektu, między innymi z udziałem funduszy europejskich.

Charakterystyka pracy:

 • koordynacja i realizacja projektów, w tym w szczególności projektu „Praski Kokon" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z metodyką PRINCE2, harmonogramem zadań projektowych i przepisami dotyczącymi funduszy europejskich. Prowadzenie monitoringu projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadań przez partnerów projektu,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz partnerami i podmiotami zewnętrznymi, w tym m.in. urzędami centralnymi i jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz wdrażania projektu „Praski Kokon",
 • opracowywanie okresowych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu w zakresie merytorycznym, w tym z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014,
 • wybór wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zasadą konkurencyjności oraz nadzór nad ich realizacją,
 • realizacja zadań projektowych przypisanych Liderowi Partnerstwa, w tym m.in. koordynacja opracowania dokumentacji projektowej, rekrutacyjnej, przetargowej, prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu, prowadzenie baz danych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.: ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w windy dostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • powyżej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie:
  • przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu zarządzania, finansów, administracji,
 • powyżej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie:
  • przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, lub
  • wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Podobne oferty pracy

Stażysta (docelowo inspektor w oddziale administracyjnym)

Wolne stanowisko stażysta (docelowo inspektor w Oddziale Administracyjnym) Liczba stanowisk 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 Oznaczenie konkursu Adm.Wi-111-2/21 Konkurs zostanie przeprowadzony na...

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Lokalizacja: małopolskie / Wieliczka

Data publikacji: 2021-02-15

Więcej informacji

Inspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu (Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 31.03.2023 r.) Projekt pn. „Nowy Start" Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-02-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy