Inspektor ds. koordynacji inwestycji i remontów w Wydziale Utrzymania Zasobu Biura Polityki Lokalowej

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Inspektor ds. koordynacji inwestycji i remontów w Wydziale Utrzymania Zasobu Biura Polityki Lokalowej

Termin składania dokumentów: 21 grudnia 2020 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • Koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki m.st. Warszawy;
 • Ocena stanu realizacji inwestycji i remontów;
 • Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji inwestycji;
 • Przygotowywanie analiz merytorycznych i sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów.

Charakterystyka pracy:

 • Udział w kreowaniu i koordynacji polityki Miasta w zakresie utrzymania zasobu, zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy stanu technicznego oraz standardu użytkowania budynków i lokali;
 • Udział w przygotowaniu i monitorowaniu wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy w zakresie stanu technicznego i wyposażenia oraz potrzeb i planów remontowo-modernizacyjnych budynków i lokali Miasta;
 • Zbieranie danych, wykonywanie analiz, opinii i sprawozdań dotyczących realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych;
 • Współpraca z Wydziałami Dzielnic, Biurami oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie utrzymania zasobu;
 • Przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytań posłów i radnych, skargi, wystąpienia i wnioski mieszkańców, wystąpienia instytucji państwowych, zapytania prasowe, wnioski o udzielenie informacji publicznej oraz materiałów do prezentacji;
 • Praca na stanowisku związana ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, ustawa o ochronie praw lokatorów, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Akty prawa miejscowego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek bez windy oraz ciągi komunikacyjne o szerokości nie pozwalające na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety niedostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie, oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lata w zakresie infrastruktury,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca, dążenie do rezultatów.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu kierunków technicznych lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2020-12-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy