Główny specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 78960

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • Sprawuje samodzielnie kontrolę nad : - realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji; - zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami; - działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu zbadania i oceny zgodności działania oraz jakości świadczonych usług, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami;
 • Samodzielnie zasięga informacje oraz sporządza raporty, analizy i opracowania dotyczące: - sposobu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, przez samorząd gminny, powiatowy i województwa; - zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami; - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w celu systematycznej oceny racjonalności, sprawności i efektywności funkcjonowania systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz stopnia profesjonalizacji kadr;
 • Samodzielnie prowadzi postępowania administracyjnego, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych, w celu: - wydania bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego; - wydania zezwolenia na umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponadstandardowej liczby dzieci;
 • Samodzielnie gromadzi sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem odpowiedniego systemu teleinformatycznego;
 • Współdziała z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu i realizacji programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczowychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)
 • znajomość Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991, nr 120 poz. 526 ze zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1720)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 2015 poz. 1477)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Data dodania: 2021-05-28

  Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Elbląg

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy