Główny specjalista

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87822

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)

 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne


2. Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie pieszo w pionie oraz o dużych nachyleniach znacznych odległości, po drabinach, schodach, w wyrobiskach

 • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach

 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub w miejscach bez oświetlenia

 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych

 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


W budynku znajdują się miedzy innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących – kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem -przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór nad merytoryczną działalnością OUG oraz SUG, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, w odniesieniu do maszyn, urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej, kabli i przewodów w celu rozpoznania zagrożeń technicznych związanych z użytkowaniem tych maszyn i urządzeń oraz oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych i ochronnych
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z dopuszczaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, kabli, przewodów i zintegrowanych systemów sterowania do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, z udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów oraz rozpatruje w zakresie merytorycznym, skargi i wnioski dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych dla Prezesa WUG
 • Analizuje stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym stosowania maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej, kabli i przewodów w celu proponowania kierunków działań departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego
 • Koordynuje prace realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej, kabli i przewodów oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych w celu opracowania informacji i raportów dla kierownictwa WUG i dyrektora departamentu
 • Udziela konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarcza informacji przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń elektrycznych, zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych oraz aparatury łączeniowej i kabli elektrycznych w celu wyboru właściwego rozwiązania problemu
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie stosowania maszyn i urządzeń elektrycznych, zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych oraz aparatury łączeniowej i kabli elektrycznych w zakładach górniczych
 • Bierze udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne-magisterskie o specjalności elektrycznej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego praca w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności elektrycznej, w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności elektrycznej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego.
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych.
 • Znajomość przepisów ustaw : Prawa geologicznego i górniczego, oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie: dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: programu Office (Word, Excel, Power Point), obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

  Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

  Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

  Firma: Centrala NFZ

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

  Data dodania: 2021-11-23

  Miejsce pracy: śląskie / Katowice

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy