Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73574

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii sprawy związane z projektami technologii wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych, z projektami robót geologicznych i hydrogeologicznych, z dokumentacjami geologiczno – inżynierskimi, dokumentacjami geotechnicznymi, projektami wzmocnienia podłoża,
 • Weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na roboty budowlane (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Program Funkcjonalno – Użytkowe, Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych),
 • Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie technologii wykonywania robót na etapie realizacji inwestycji oraz diagnostyki stanu nawierzchni na etapie eksploatacji dróg,
 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym
 • Prowadzi we współpracy z wydziałem technologii monitorowanie wykonywania robót geologicznych przez Wykonawców w ramach opracowywania dokumentacji projektowych
 • Współpracuje z biurami projektowymi oraz doradcami – opiniodawcami w zakresie technologii wykonywania robót
 • Opiniuje i uzgadnia – we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi - rozwiązania projektowe dotyczące dróg krajowych w zakresie technologii wykonywania robót zawarte w Projektach Budowlanych dotyczących dróg innych kategorii (wykonywanych na zlecenie zarządców dróg: wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa budowlanego, specustawy drogowej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie technologii nawierzchni
 • przeszkolenie w zakresie prawa ochrony środowiska, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • kontakt z klientem wewnętrznym...

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Data publikacji: 2021-02-10

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-02-04

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-02-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-01-26

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy