Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 81390

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje realizowane w ramach projektów rządowych
 • prowadzi kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracuje w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowuje dokumentację geodezyjną do przekazania placu budowy wykonawcy robót
 • przygotowuje oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla potrzeb drogownictwa, współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod planowane inwestycje
 • dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji
 • przygotowuje dokumentację i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa i nabywa działki tzw. „resztówki” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy związane z nabywaniem nieruchomości zamiennych oraz z wynajmowaniem lokali zamiennych
 • bierze udział w konsultacjach społecznych, a także prowadzi nadzór nad budynkami nabytymi pod inwestycje (przygotowuje umowy najmu, użyczenia)
 • współpracuje z właściwymi organami w zakresie realizacji prac połączeniowych, scaleniowych i scaleniowo – wymiennych związanych z koniecznością przebudowy wokół autostradowej struktury rolnej, bierze udział w radach technicznych, Zespole Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) oraz konsultacjach społecznych
 • przygotowuje wnioski o wygaszenie lub ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno–prawnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postepowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych,
 • uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii lub rzeczoznawstwa majątkowego
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość zasad wyceny nieruchomości

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-07-18

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy