Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117261

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- stres wywołany pracą pod presją czasu,


- zagrożenie korupcją,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przygotowuje projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie prawa administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, spraw z zakresu azylu i cudzoziemców, dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty („Konwencja z Aarhus”) oraz spraw dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych (wraz z ich uzasadnieniem) wdrażających i wykonujących akty prawne UE, pozostających w zakresie właściwości Zespołu, w tym poprzez udział w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych oraz zapewnia poprawność projektów z punktu widzenia zasad tworzenia prawa, a także prowadzi proces legislacyjny dotyczący projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Współdziała w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i projektów założeń do projektów ustaw pozostających w zakresie właściwości Zespołu, przygotowywanych i wydawanych przez inne organy państwowe, bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i Komisji Prawniczej, na których projekty są rozpatrywane.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów i komitetów.
 • Opracowuje projekty stanowisk Rządu dotyczące projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tych projektów, a także współdziała w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy.
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, organów administracji publicznej, sądów, prokuratur i innych podmiotów, projekty odpowiedzi na wstąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, oraz na interpelacje, zapytania, dezyderaty, wnioski i petycje.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie pytań prejudycjalnych kierowanych do trybunałów międzynarodowych.
 • Monitoruje zmiany w prawie wpływające na realizację zadań Zespołu i podejmuje działania służące dostosowaniu sposobu realizacji zadań do zmienionego stanu prawnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych oraz sporządzaniem opinii prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Znajomość Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office – Word, Excel)
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych i opinii prawnych
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu integracji europejskiej
 • Znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy