Główny specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109912

Warunki pracy


 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Analizuje i opracowuje materiały merytoryczne, raporty, wytyczne i rekomendacje w obszarze bezpieczeństwa pacjenta
 • Planuje, wdraża i realizuje działania związane z edukacją i popularyzowaniem wiedzy o bezpieczeństwie pacjenta
 • Analizuje i opracowuje rekomendacje działań o charakterze systemowym w oparciu o skargi pacjentów oraz zgłoszenia zawarte w rejestrze zdarzeń niepożądanych prowadzonym przez RPP
 • Współpracuje z organami władzy publicznej oraz podmiotami odpowiedzialnymi za działania w zakresie bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki zdrowotnej
 • Przygotowuje projekty wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie działania systemowego, inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa pacjenta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w obszarze związanym z ochroną zdrowia, przy obsłudze prawnej lub w zakresie planowania i analiz
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy, ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy