Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98293

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe (lub zagraniczne), a także wystąpienia publiczne. Na stanowisku występuje praca w stresie i pod presją czasu, zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6 na IV piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia:


ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy. Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Programuje, przeprowadza i dokumentuje wyniki kontroli (w tym koordynowane) zlecane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa KPRM, w szczególności: wszechstronnie, za pomocą różnorodnych metod, analizuje złożone problemy, kieruje i koordynuje pracę zespołu kontrolnego lub zespołów kontrolnych (w przypadku kontroli koordynowanych w administracji rządowej), ustala stan faktyczny poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, przedstawia wyniki ich analizy w dokumentacji kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości ustala ich zakres, przyczyny, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, formułuje oceny i ich adekwatne uzasadnianie oraz przedstawia rekomendacje (rozwiązania).
 • Wykorzystuje wyniki kontroli i analiz dotyczących działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów w administracji rządowej do opracowywania na zlecenie członków kierownictwa Kancelarii ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania, w tym przedstawia rozwiązania systemowe i koncepcje.
 • Opracowuje informacje i analizy w celu oceny działalności kontrolnej administracji rządowej, w tym stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, oceny funkcjonowania kontroli w administracji rządowej oraz przedstawia propozycje udoskonaleń w tych obszarach.
 • Identyfikuje obszary potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji rządowej w celu sporządzenia propozycji do planu kontroli, propozycji kontroli koordynowanych lub w celu podjęcia działań o charakterze pozakontrolnym.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne w KPRM, kontrole realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków Kancelarii oraz kontrole wynikające z nadzoru Szefa Służby Cywilnej nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej.
 • Sporządza zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Realizuje zadania w ramach koordynacji kontroli w administracji rządowej, w tym dba o doskonalenie systemu kontroli, rozwój standardów kontroli i metodyki kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub politologiczne lub administracyjne lub prawnicze lub na kierunku zarządzanie lub wyższe na dowolnym kierunku oraz studia podyplomowe
na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administracji publicznej w samodzielnym przeprowadzaniu kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” wydanego przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, działów administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Posiadanie umiejętności: kierowania się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów, wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania, ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: współpraca, tj. praca w zespole, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, samodzielność, tj.: zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości, prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności; myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności, identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji, rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych, rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł, precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania/przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie, w różnorodnym kontekście i z różnych punktów widzenia, precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną, przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli; zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego i zespołów kontrolnych w różnych jednostkach administracji rządowej, w szczególności zespołów w kontrolach koordynowanych składających się z pracowników innych jednostek w administracji rządowej; komunikacja, tj. prezentowanie asertywnej postawy; negocjowanie; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat w zarządzaniu projektami (np. według metody PRINCE2)
 • Aplikacja kontrolerska NIK
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego
 • Znajomość języka angielskiego lub języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa