Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98104

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w terenie

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Opracowuje i wdraża zasady Programu Współdziałania, w tym określa i wdraża nowe formy działania oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych, a także wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności i współpracy wraz z określaniem i aktualizowaniem standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.
 • Prowadzi działania w zakresie planowania, prowadzenia i koordynowania pracami zespołów audytowych składających się z pracowników jednostek terenowych KAS (UCS, WUS, IAS), w tym nadzoruje audyty podatkowe dla zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych wynikających z umowy o współdziałanie oraz zleca jednostkom podległym zadania w zakresie przeprowadzania audytów podatkowych. Opracowuje projekty umów o współdziałanie i porozumień podatkowych.
 • Realizuje sprawy związane z poszukiwaniem, opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań związanych z elektronizacją procesu współdziałania wspomagających realizację Programu Współdziałania.
 • Współpracuje z jednostkami podległymi przy realizacji audytów podatkowych, sporządzaniu profilu podatnika i ocenie ryzyka podatnika oraz sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zadań realizowanych w ramach współdziałania.
 • Planuje, organizuje, rozdziela oraz koordynuje i monitoruje prace członków zespołu audytowego, wchodzących w jego skład z ramienia jednostek KAS (IAS/WUS/UCS/KIS) pod kątem poprawności i stopnia wykonania audytów podatkowych. Sporządza dokumentację audytową, opracowuje dla Szefa KAS projekty opinii i zaleceń z przeprowadzonego audytu.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie dużych podmiotów, w tym identyfikuje i analizuje rozwiązania stosowane przez inne administracje podatkowo-celne oraz podmioty komercyjne mogące mieć wpływ na zmianę zasad współpracy z kluczowymi podatnikami.
 • Prowadzi we współpracy z właściwymi wydziałami departamentu ocenę możliwości objęcia kluczowego podmiotu Programem Współdziałania, w tym buduje profil podatnika i ocenia ryzyka podatnika oraz współpracuje w zakresie rozwoju i udoskonalania funkcjonowania Programu, a także współpracuje z interesariuszami w zakresie udoskonalania jego funkcjonowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub w obszarze finansów publicznych lub obszarze kontroli i audytu
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość problematyki podatkowej (prawa w zakresie finansów, rachunkowości, podatków, administracji i prawa gospodarczego)
 • Znajomość procesu prowadzenia audytu
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii
 • Umiejętność negocjowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania nowych rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie ryzykiem lub audyt lub compliance lub prawo podatkowe lub rachunkowość
 • Szczególne uprawnienia: Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu podatkowego: co najmniej jedno z poniższych wymagań: - Certified Internal Auditor (CIA), - Certified Government Auditing Professional (CGAP), - Certified Information Systems Auditor (CISA), - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), - Certified Fraud Examiner (CFE), - Certification in Control Self-Assessment (CCSA), - Certified Financial Services Auditor (CFSA), - Chartered Financial Analyst (CFA), - Approved Compliance Officer (ACO), - Approved Financial Compliance Officer (AFCO), - Approved Compliance Expert (ACE), - Approved Public Administration Compliance Officer (APCO), - Certified Risk Manager (CRM), - Certyfikat oceny jakości audytu wewnętrznego (QA) lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Znajomość procesu oraz standardów zarządzania ryzykiem
 • Znajomość międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy