Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97454

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Praca pod presją czasu.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­­Odpowiada za realizację zadań w ramach projektu „Dobry klimat dla miejsc pracy dobrej jakości”, w szczególności za bieżące zarządzanie projektem, kontrolę osiągania zakładanych rezultatów w projekcie, nadzorowanie dokumentacji finansowej, w tym zarządzanie budżetem projektu oraz komunikację z pracownikami Biura i instytucjami zewnętrznymi, w tym z Innovation Norway oraz Partnerem norweskim.
 • ­Odpowiada za dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym za jej kompletowanie i przekazywanie do instytucji zewnętrznych, np. Innovation Norway.
 • ­Przygotowuje zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • ­Analizuje i monitoruje działania realizowane w projekcie oraz podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby.
 • ­Nadzoruje zgodność projektu z wytycznymi programowymi, politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji programów współfinansowanych ze środków UE
 • ­­­komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • ­­znajomość zasad i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
 • ­znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania na rynku pracy
 • ­znajomość tematyki oraz trendów dotyczących godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym Polsce i na świecie
 • ­znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa