Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89746

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Odpowiada za realizację zadań w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, w szczególności za bieżące zarządzanie projektem, kontrolę osiągania zakładanych rezultatów w projekcie, nadzorowanie dokumentacji finansowej, w tym wniosków o płatność oraz komunikację z pracownikami Biura i instytucjami zewnętrznymi, w tym z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – MRPiT.
 • ­Odpowiada za dokumentację związaną z realizacją projektu, w tym za jej kompletowanie i przekazywanie do instytucji zewnętrznych, np. Instytucji Pośredniczącej.
 • ­Przygotowuje zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • ­Analizuje i monitoruje działania realizowane w projekcie oraz podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby.
 • ­Nadzoruje zgodność projektu z wytycznymi programowymi, politykami horyzontalnymi, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji programów współfinansowanych ze środków UE
 • ­Komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość SL 2014 – Centralnego Systemu Teleinformatycznego
 • ­Znajomość SOWA – Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
 • ­Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­­Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­­Znajomość zagadnień z obszaru pomocy publicznej
 • ­Znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ­­Znajomość PO WER w tym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-12-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa