Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86888

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz,  dyspozycyjnością. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Będzie pracować w zespole zajmującym się finansowym wymiarem polityk unijnych i negocjacjami wieloletniego budżetu unijnego. Zadania tematycznie będą dotyczyły Wspólnej Polityki Rolnej i będą miały wpływ na kształtowanie polityki europejskiej RP.
 • Będzie przygotowywać projekty decyzji w obszarze właściwym dla stanowiska pracy.
 • Będzie uczestniczyć w negocjacjach z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE, w tym w pracach grup roboczych Rady UE oraz grup międzyresortowych, będzie przygotowywać instrukcje dla przedstawiciela RP, opiniować i zgłaszać uwagi do dokumentów oraz uczestniczyć w spotkaniach bilateralnych i multilateralnych.
 • Będzie również koordynować i prowadzić prace koordynacyjne z resortami, urzędami centralnymi, innymi instytucjami i partnerami społeczno-gospodarczymi w celu wypracowania projektu stanowiska korzystnego dla RP i mandatu negocjacyjnego (czasowa koordynacja pracowników Departamentu i spoza Departamentu).
 • Ponadto, będzie opiniować propozycje rozwiązań problemów oraz rozstrzygnięć, decyzji i ustaleń w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedkładanych pod obrady Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Europejskich, a także przygotowywać materiały i wystąpienia na posiedzenia Komitetu do Spraw Europejskich.
 • W związku z realizacją powyższych zadań będzie wykonywać złożone analizy, w tym przy wykorzystaniu modeli ilościowych, tworząc nowe rozwiązania. Do realizacji tych zadań potrzebne będzie posiadanie pełnej wiedzy z zakresu właściwego dla stanowiska oraz bardzo dobra znajomość dziedzin pokrewnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub politologii lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki integracji europejskiej lub problematyki ekonomicznej lub stosunków międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, znajomości zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji państwowej (w tym służby cywilnej) oraz instytucji unijnych
 • Posiadanie umiejętności: analizowania, wnioskowania i konstruowania samodzielnych ocen, opracowywania strategii negocjacyjnej, przekazywania informacji na piśmie w jasnej i zwięzłej formie
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie, kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu analizy danych lub funduszy UE lub obsługi Excel
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy