Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84439

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące ochrony zwierząt oraz regulujące poddziałanie pn. Modernizacja gospodarstw rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w części dotyczącej zgodności z prawodawstwem unijnym regulującym warunki utrzymania zwierząt
 • współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów pomocowych, będących w kompetencjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zwierząt gospodarskich
 • bierze udział w przygotowywaniu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie celu 9- Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt, w zakresie działań związanych z dobrostanem zwierząt
 • przygotowuje projekty opinii i decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących ochrony zwierząt oraz prowadzi odpowiednią dokumentację
 • przygotowuje projekty opinii i decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych oraz prowadzi odpowiednią dokumentację
 • przygotowuje projekty opinii Departamentu w zakresie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie weterynaryjne lub zootechniczne, lub rolnicze, lub ekonomiczno-rolnicze, lub administracyjne
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z ochroną zwierząt lub hodowlą zwierząt gospodarskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy