Główny specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84395

Warunki pracy

- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inneurządzenia biurowe)
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Sporządza sprawozdawczość budżetową i koordynuje sprawozdawczość dot. budżetu zadaniowego.
 • Sporządza kwartalne sprawozdania z działalności Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych na podstawie otrzymywanych informacji z WIFów.
 • Księguje listy płac i uzgadnia konta z tym związane.
 • Księguje przychody i rozchody majątku Urzędu oraz uzgadnia jego stan.
 • Sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości ich opisu oraz ich dekretuje i księguje.
 • Dekretuje i księguje wyciągi bankowe z dochodów budżetowych zgodnie z przepisami i obowiązującą klasyfikacją.
 • Koordynuje prace dotyczące uzgodnień zapisów księgowych, wyjaśniania salda i sporządza sprawozdania kwartalne z działalności Urzędu dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej
 • szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomośc struktury i zadań Urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność argumentacji i negocjowania,
 • odporność na stres.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-09-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy