Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerze


-     obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania skarg i interwencji


-     wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad prowadzeniem kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska b)ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w celu realizacji ustawowych zadań. c)ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Analizuje przepisy UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz opracowuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty zmian aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących tego zakresu w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego; opracowuje projekty stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie.
 • Rozpatruje odwołania od decyzji, a także zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym. Rozpatruje skargi na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi oraz bierze udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Rozpatruje skargi i przygotowuje wkład merytoryczny do odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów oraz na skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez wioś oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień ochrony powietrza.
 • Prowadzi kontrole lub współuczestniczy w kontrolach przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub chemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska/ ochrony powietrza lub pracy w laboratorium pomiarowo-badawczym
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • znajomość Kpa
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS
 • wykonywanie badań i pomiarów w zakresie emisji do powietrza

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-08-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy