Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81297

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia:


- wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
- Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
- Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej oraz podmiotów wewnętrznych utworzonych przez wymienione organy
 • Wspiera proces tworzenia projektów programów zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz procesu modyfikowania wdrażanych programów rządowych w oparciu o wyniku monitoringu i ewaluacji
 • Przygotowuje materiały i analizy na potrzeby tworzonych w Departamencie projektów legislacyjnych
 • Gromadzi i analizuje informację w zakresie współpracy administracji publicznej na poziomie rządowym i samorządowym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gromadzi i analizuje wyniki badań dotyczących funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
 • Obsługuje pracę zespołów eksperckich i grup roboczych działających przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, przygotowuje protokoły ze spotkań zespołów i grup roboczych, wspiera organizację seminariów i konferencji tematycznych
 • Wspiera realizację zadań sprawozdawczych, w tym zadania sprawozdawczości z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz ich problemów
 • wiedza z zakresu przepisów prawa regulujących działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustawa Prawo o stowarzyszeniach)
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętmość sporządzania analiz i opinii w oparciu o zgromadzone dane i informacje
 • kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych z zakresu analizy statystycznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-07-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy