Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80393

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące zatwierdzania programów naprawczych, w tym ich analiza i monitorowanie ich realizacji.
 • Monitoruje wykorzystywanie audytu wewnętrznego w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, monitoruje wykonanie zaleceń wydanych przez instytucje zewnętrzne zakładom.
 • Przygotowuje dokumentacje, w tym umowy, dotyczące realizacji zadań MSWiA związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych, opracowuje umowy i dokumenty rozliczeniowe, monitoruje wydatkowanie środków. Współpracuje ze Służbą Ochrony Państwa, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelarią Sejmu i Senatu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie ustalania i weryfikacji uprawnień do świadczeń, sporządzanie list osób uprawnionych.
 • Przeprowadza wizytacje w zakładach opieki zdrowotnej, sporządza dokumentację oraz propozycje usprawnień dla zakładów.
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgody Ministra na ograniczenie lub rozszerzenie działalności. Prowadzi sprawy związane z wyrażaniem zgody na prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza.
 • Prowadzi sprawy związane z wniesieniem majątku do SP ZOZ MSWiA lub przysługującego mu do niego prawa w formie raportu do spółek, jego przekazania fundacji lub stowarzyszeniu.
 • Dokonuje oceny stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA (w tym w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrole) i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze zarządzania / ekonomii.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub finansów publicznych lub księgowości.
 • Znajomość zagadnień organizacji ochrony zdrowia w Polsce, m. in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Znajomość programów MS Word i Excel.
 • Umiejętność przygotowywania opracowań analitycznych i sprawozdań.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie organizacji/zarządzania w ochronie zdrowia, prawa zamówień publicznych.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych i kontroli / audytu.
 • Umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń oraz spotkań.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-06-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy