Główny specjalista

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79212

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją

 • praca związana z wysokim ryzykiem z zakresu odpowiedzialności karnej i finansowej

 • praca obarczona dużym czynnikiem stresującym

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty składane przez komórki organizacyjne Ministerstwa (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych oraz o wydatek, opz i inne) w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez komórki wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela wyjaśnień, dokonuje zmian w dokumentach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokonuje analizy zaistniałych problemów prawnych z zakresu Pzp oraz formułuje wnioski
 • Bierze udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze sekretarza lub członka Komisji
 • Zbiera informacje od komórek organizacyjnych Ministerstwa dla potrzeb opracowania, sporządzenia i wprowadzania aktualizacji Planu Zamówień Publicznych
 • Prowadzi rejestr umów dysponenta III stopnia zawieranych z podmiotami prawnymi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Rejestr zamówień publicznych, weryfikuje i zatwierdza wnioski wydatkowania środków finansowych, opisuje i weryfikuje faktury oraz inne dokumenty pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania Prawa zamówień publicznych pracownikom innych komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Archiwizuje dokumentację oraz wykonuje inne zadania zgodnie z poleceniami przełożonego
 • Przygotowuje i przedstawia niezbędną dokumentację wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowuje stosowne wyjaśnienia oraz udziela wymaganych informacji, uczestniczy w przygotowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych, koordynuje udzielanie zamówień publicznych w ramach zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centralnego Zamawiającego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, rozumianej jako prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp w charakterze sekretarza komisji przetargowej lub w komórce/na stanowisku ds. zamówień
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, umiejętność formułowania wniosków, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka urzędowego UE na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Data dodania: 2021-06-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy