Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78581

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: VI p.,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem w Ministerstwie, w tym organizuje i przeprowadza w Ministerstwie audyty i kontrole w zakresie przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych
 • Uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • Współpracuje, w ramach Krajowego Systemu Cyberbepieczeństwa, w szczególności z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa, operatorami usług kluczowych, Pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, Pojedynczym Punktem Kontaktowym ds. Cyberbezpieczeństwa, a także organami administracji rządowej i samorządowej właściwymi w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Uczestniczy w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa
 • Bierze udział w projektach oraz wdrożeniach informatycznych, prowadzonych w Ministerstwie
 • Opracowuje projekty regulacji dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie
 • Analizuje raporty z audytów i kontroli stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie i przedstawia przełożonym i Członkom Kierownictwa Ministerstwa wynikające z nich zalecenia
 • Gromadzi i analizuje informacje o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, informatyka, matematyka lub fizyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym co najmniej 1 rok w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, EU SECRET oraz NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość systemów operacyjnych, w szczególności w zakresie konfiguracji, zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
 • Znajomość zasad prowadzenia audytów i kontroli systemów teleinformatycznych
 • Znajomość metod i sposobów ataku na systemy teleinformatyczne
 • Znajomość narzędzi i urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność organizacji pracy własnej; komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania i formułowania precyzyjnych wypowiedzi; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność współpracy; umiejętność pracy w warunkach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatów: CISA, CPTE lub CCNA

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-05-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy