Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77743

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Zagrożenie konfliktem interesów
 • Zagrożenie ujawnieniem informacjiZakres zadań

 • Prowadzi postępowania w I albo II instancji, w tym opracowuje projekty decyzji I albo II instancji, postanowień, innych pism procesowych - w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkich sądów administracyjnych, projekty odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, projekty skarg kasacyjnych i innych pism procesowych. Reprezentuje Szefa KAS na rozprawach w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach zmiany albo uchylenia Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Opracowuje wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych oraz wyjaśnienia dla organów podatkowych podległych Szefowi KAS dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego, a także propozycji opinii projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz projektów regulacji wewnętrznych - w zakresie właściwości Wydziału - w celu zapewnienia prawidłowości i jednolitości wydawanych Wiążących Informacji Stawkowych, prawidłowości stosowania WIS przez organy podatkowe oraz spójności systemu podatkowego.
 • Monitoruje i analizuje jednolitości i prawidłowości wydanych Wiążących Informacji Stawkowych oraz opracowuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości orzecznictwa w zakresie zagadnień dotyczących WIS. Monitoruje i analizuje jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych. Identyfikuje przyczyny uchylania przez sądy administracyjne rozstrzygnięć organów w zakresie zagadnień dotyczących WIS.
 • Współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i GUS w związku z nadzorem nad jednolitością i prawidłowością Wiążących Informacji Stawkowych w zakresie właściwości Wydziału. Współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami i innymi placówkami badawczymi oraz zleca im badania i analizy, w celu ustalenia właściwej klasyfikacji towarów na potrzeby wydawania zmiany albo uchylenia Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Sygnalizuje właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Finansów potrzeby zmiany przepisów prawa podatkowego oraz celowości wydania interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych w zakresie zagadnień dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Realizuje zadania związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego modułu EBTI-PL2 - Wiążąca Informacja Stawkowa. Wspomaga Departament Ceł w realizacji zadań wynikających z pełnienia roli właściciela biznesowego systemu informatycznego (System Obsługi Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej) EBTI-PL, w zakresie tego modułu oraz prowadzi sprawy związane z tym modułem w celu zapewnienia organom podatkowym narzędzi do realizacji obowiązku stosowania mocy wiążącej WIS.
 • Sporządza odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji, na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, wystąpienia Kancelarii Prezydenta RP, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów z zakresu właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub celnego lub prawa Unii Europejskiej lub klasyfikacji statystycznych
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa procesowego
 • Znajomość procedur postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub europejskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów o statystyce publicznej oraz zasad klasyfikacji
 • Znajomość Nomenklatury scalonej (CN)
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. internetowe bazy danych z WIS, WIT, WIA oraz orzecznictwem sądowym)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy