Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77676

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami),  może występować zagrożenie korupcją. Praca związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.  


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6 na IV piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia:


- ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
- ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy. Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Opracowuje analizy związane z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa w spółkach wskazanych przez Dyrektora, w tym analizy dotyczące strategicznych projektów inwestycyjnych oraz monitoruje sytuację ekonomiczno–finansową nadzorowanych podmiotów, realizowanych przez nie projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych wobec podmiotów wskazanych przez Dyrektora
 • Wykonuje prawo głosu oraz inne prawa korporacyjne i majątkowe wspólnika albo akcjonariusza, w tym czynności związane z realizacją praw i obowiązków wspólnika albo akcjonariusza, w szczególności związane z powoływaniem członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa i podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego w spółkach wskazanych przez Dyrektora
 • Wykonuje zadania związane z opiniowaniem dokumentów dotyczących udzielania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, pożyczek z Funduszu Reprywatyzacji
 • Współpracuje z przedstawicielami podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych wykonujących uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w spółkach
 • Realizuje zadania związane z powołaniem i odwołaniem przez Prezesa Rady Ministrów członków rady nadzorczej banku państwowego, w tym członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członków Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Realizuje zadania związane z udzielaniem przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach wskazanych przez Dyrektora
 • Udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania z zakresu działania Wydziału kierowane przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne, a także inne instytucje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru właścicielskiego
 • Wiedza z zakresu: zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz urzędów administracji publicznej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość język angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy