Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77395

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca w terenie

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w instytucjach pośredniczących w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków programu PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy w szczególności poprzez weryfikację zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym w tym w zakresie weryfikacji przez instytucje pośredniczące w prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych przez programy operacyjne realizowane na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w stowarzyszeniach lokalnych grup rybackich oraz lokalnych grupach działania w celu weryfikacji prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz lokalnych strategii rozwoju
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w miejscu realizacji operacji przez beneficjentów (w szczególności dotyczy kontroli ex-post w ramach programów operacyjnych realizowanych na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa) w tym beneficjentów pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami krzyżowymi w celu wypełnienia zadań programowych
 • koordynuje sporządzanie rocznego i kwartalnego planu kontroli instytucji zarządzającej dla PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy finansowej, a także sporządzanie ich aktualizacji, przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z ich realizacji
 • współuczestniczy w prowadzeniu sprawozdawczości i monitoringu realizacji działań kontrolnych przeprowadzonych przez instytucje pośredniczące PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020 przede wszystkim poprzez weryfikację sprawozdań instytucji pośredniczących z realizacji rocznych planów kontroli oraz zestawień miesięcznych z przeprowadzonych kontroli przez instytucje pośredniczące
 • współpracuje z instytucją certyfikującą i audytową PO RYBY 2014-2020, w zakresie działań należących do kompetencji Departamentu , w szczególności w zakresie przeprowadzanych kontroli zewnętrznych (w tym udziela wyjaśnienia, przekazuje niezbędną dokumentację na potrzeby prowadzonej kontroli)
 • współuczestniczy w opiniowaniu projektów dokumentów związanych z systemem zarządzania i/lub kontroli w tym wydaje wytyczne dla instytucji pośredniczących dotyczące spraw związanych z właściwością Wydziału w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu kontroli
 • wiedza z zakresu aktów prawnych unijnych i krajowych związana z programami operacyjnymi na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa w szczególności PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w obszarze prawa lub administracji
 • roczne doświadczenie zawodowe związane z funduszami unijnymi lub obszarem kontroli i audytu
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza w zakresie: kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości kontrolnej, procedur admnistracyjnych

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-04-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy