Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77433

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Monitoruje i kontroluje proces postępowania z nieprawidłowościami przez Instytucje Wdrażające, w tym prawidłowość oceny naruszeń, uznania wydatków za niekwalifikowane oraz nakładania korekt finansowych w ramach osi II POIiŚ 2014-2020, w szczególności poprzez analizę i weryfikację właściwych rejestrów i raportów dotyczących nieprawidłowości, a także analizę, weryfikację, monitoring oraz ustalenie właściwego sposobu postępowania z informacjami o prowadzonych przez organy śledcze oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) postępowań w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami w projektach współfinansowanych ze środków UE
 • Analizuje i weryfikuje informacje pokontrolne z kontroli procedur zawierania umów oraz informacje z kontroli na miejscu realizacji projektu przekazywane przez Instytucje Wdrażające na potrzeby zapewnienia monitorowania i kontroli procesu postępowania z nieprawidłowościami, w tym prawidłowości oceny naruszeń, uznania wydatków za niekwalifikowane oraz nakładanie korekt finansowych w ramach osi II POIiŚ 2014-2020
 • Weryfikuje i analizuje dokumenty planistyczne i sprawozdawcze przekazywane przez Instytucje Wdrażające w obszarze kontroli procedur zawierania umów, oraz kontroli na miejscu realizacji projektu
 • Weryfikuje i analizuje wyniki kontroli i audytów przeprowadzonych na projektach przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Instytucję Audytową, zgłasza uwagi i zastrzeżenia do ustaleń oraz przygotowuje stanowiska resortu
 • Rozpatruje zgłoszenia i skargi sygnalistów w przedmiocie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w ramach projektów współfinansowanych z osi II POIiŚ 2014-2020
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym kończące się wydaniem decyzji administracyjnych określające kwoty przypadające do zwrotu i terminy, od których nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu czy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Analizuje, ocenia i opiniuje przekazane przez Instytucje Wdrażające wnioski na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz weryfikuje zasadność ich przekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Reprezentuje Departament na spotkaniach i konferencjach dotyczących obszaru nieprawidłowości oraz kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze wdrażania funduszy europejskich lub w obszarze kontroli zamówień publicznych
 • znajomość ustaw i rozporządzeń: Prawo zamówień publicznych, Ustawa o finansach publicznych w zakresie odzyskiwania środków europejskich i wykluczenia beneficjenta, Ordynacja podatkowa część III, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 w zakresie kontroli i nieprawidłowości, Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
 • znajomość zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014- 2020 w zakresie: procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń, przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości w tym nadużyć finansowych
 • znajomość wytycznych systemowych regulujących funkcjonowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie: sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych, kwalifikowania wydatków, kontroli realizacji Programu
 • Znajomość Poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy