Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77280

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów prawnych, zarówno nowe, jak i projekty nowelizacji aktów istniejących, pozostających we właściwości Departamentu, w szczególności dotyczących ustawy – Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych wydawanych na podstawie tej ustawy.
 • Prowadzi proces legislacyjny w odniesieniu do projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Departamentu, w szczególności dotyczących ustawy – Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych wydawanych na podstawie tej ustawy.
 • Dokonuje analizy i formułuje wnioski lub uwagi dot. projektów legislacyjnych opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych MZ lub innych organach administracji.
 • Zapewnia obsługę prawną Departamentu w obszarach innych niż związane legislacją, w szczególności opracowuje i opiniuje umowy, sporządza opinie prawne, dokonuje interpretacji przepisów prawa, analizuje aktualności przepisów prawa krajowego dot. problematyki lekowej w kontekście jego aktualności i ich zgodności z przepisami prawa Unii Europejskiej, sporządza odpowiedzi na korespondencję trafiającą do Departamentu w zakresie w jakim odnosi się ona do problematyki lekowej.
 • Reprezentuje Departament na spotkaniach dot. problematyki lekowej w innych niż MZ urzędach lub instytucjach, w szczególności w Parlamencie RP, Rządowym Centrum Legislacji lub innych ministerstwach i urzędach centralnych organów administracji.
 • Obsługuje Departament w zakresie spraw międzynarodowych związanych z problematyką lekową w zakresie w jakim sprawy te posiadają wymiar prawny.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie spraw okołolekowych opisanych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, w zakresie których rozstrzygnięć administracyjnych dokonuje Minister Zdrowia z wykorzystaniem potencjału Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z tworzeniem lub opiniowaniem aktów normatywnych o charakterze krajowym lub na stanowisku pracy związanym ze sporządzaniem innych dokumentów prawnych niż dokumenty legislacyjne, takich jak umowy, dokumenty wytwarzane w postępowaniu administracyjnym, opinie/ interpretacje prawne,
 • •znajomość zasad legislacji,
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów europejskich w zakresie polityki lekowej: dyrektywy 2001/83/WE wspólnotowy kodeks dotyczący produktów leczniczych stosowanych u ludzi, rozporządzenia PE i Rady UE Nr 726/2004 w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i ustanawiające Europejską Agencję Leków,
 • bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona albo realizowana aplikacja legislacyjna / radcowska / adwokacka.

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy