Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77284

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace związane z przeciwdziałaniem unikania i uchylania się od opodatkowania, sprawy umów międzynarodowych, uczestniczy w procesie negocjacji umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, w tym prowadzi procedury ustawowe związane z uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na podjęcie negocjacji, zgody Rady Ministrów na podpisanie wynegocjowanej umowy oraz z procesem ratyfikacji podpisanej umowy, opracowuje projekty aktów prawnych celem uszczelniania systemu podatkowego.
 • Uczestniczy w procesie opiniowania aktów prawnych i umów międzynarodowych dotyczących przepisów podatkowych z zakresu właściwości wydziału.
 • Prowadzi międzynarodową współpracę z komitetami i grupami roboczymi, komitetami i grupami roboczymi Rady UE w zakresie problematyki unikania podwójnego opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.
 • Reprezentuje stanowisko ministra właściwego do spraw finansów publicznych podczas konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań w zakresie właściwości wydziału, związanej z prowadzeniem polityki podatkowej przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.
 • Uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz współpracuje z jego grupami 2 roboczymi z zakresu polityki podatkowej, m.in. poprzez opracowywanie informacji, wystąpień i innej dokumentacji.
 • Przeprowadza analizy aktów prawnych dotyczących przepisów podatkowych oraz projektów aktów prawnych i dokumentów pod kątem ich spójności z celami polityki podatkowej państwa i zgodności z regulacjami podatkowymi OECD.
 • Zawiera, w ramach procedur wzajemnego porozumiewania, ogólne porozumienia z zakresu unikania i eliminowania podwójnego opodatkowania, w tym analizuje celowość zawarcia porozumienia, oraz ustala treści porozumienia.
 • Sporządza opinie prawne w zakresie wykładni przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość polskiego prawa podatkowego (PIT, CIT, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej, w szczególności przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Znajomość techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego lub języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy