Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77230

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Określa strukturę grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tym w szczególności zakresu zadań jednostki konsolidującej), z uwzględnieniem etapowego podejścia do konsolidacji, metod konsolidacji w celu opracowania struktury skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zakresu danych objętych konsolidacją.
 • Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i akty wykonawcze dotyczące organizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w sektorze publicznym, uwzględniające rozwiązania systemowe zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego oraz najlepsze praktyki międzynarodowe w tym zakresie.
 • Sporządza wytyczne i instrukcje dotyczące stosowania procedur konsolidacyjnych oraz opracowuje materiały szkoleniowe dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie niezbędnym do efektywnego zaznajomienia ich z wymogami nowego systemu konsolidacyjnego.
 • Analizuje dokumenty koncepcyjne przygotowane przez Eurostat związane z opracowaniem i wdrożeniem standardów EPSAS oraz opiniuje dokumenty publikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty rządowe przedstawiane w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.
 • Interpretuje przepisy regulujące zasady rachunkowości budżetowej, szczególnie zasady rachunkowości organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnienia jednostkom sektora finansów publicznych, w tym państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym i organom podatkowym.
 • Opiniuje roczne sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych w celu zatwierdzenia ich przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub Radę Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość przepisów o rachunkowości, w tym zasad konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu sprawozdawczości finansowej, systemu podatkowego, organizacji administracji skarbowej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku finanse publiczne
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu kontakt z przedstawicielami firm, interesantami, pracownikami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami innych wydziałów obsługa klientów zewnętrznych...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy