Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76845

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza  administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje kontroli kompletności: danych w systemie NOBC, (w tym powiązań systemu pod względem logicznym i spójności z katalogami wspomagającymi), pokrycia całego terytorium kraju siecią rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz spójności granic tych jednostek z granicami jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju, obrębów ewidencyjnych, jednostek urbanistycznych i zasięgu miejscowości; zatwierdza system informatyczny NOBC/BREC po każdym kwartale i na stan 1 stycznia danego roku, w celu utrzymania aktualności i stałego podnoszenia jakości systemów
 • Opracowuje wytyczne dla urzędów statystycznych odnośnie prowadzenia i aktualizacji bazy danych systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań NOBC oraz prowadzenia podziału kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe BREC; prowadzi szkolenia z zakresu systemów NOBC i BREC; sprawuje nadzór merytoryczny i kontroluje prace wykonywane w us-ach, w celu zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia tych prac w kraju
 • Przygotowuje metodologię prowadzenia i aktualizacji: systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości budynków i mieszkań NOBC (ustala i doskonali źródła zasilania systemu) oraz podziału kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe BREC (w tym zasady numeracji rejonów statystycznych i obwodów spisowych), w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji budynków, mieszkań i jednostek podziału statystycznego
 • Opracowuje szczegółowy harmonogram dla urzędów statystycznych i CIS do aktualizacji systemów NOBC i BREC, a także przygotowuje inne pisma regulujące bieżące sprawy prowadzenia tych systemów, w celu terminowej realizacji prac aktualizacyjnych
 • Współpracuje przy opracowywaniu założeń do prowadzenia, aktualizacji i kontroli systemu informatycznego identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości budynków i mieszkań NOBC i rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC oraz współpracuje w tym zakresie z projektantami systemu informatycznego, w celu stałego podnoszenia jakości tych systemów
 • Współpracuje z organizatorami badań statystycznych i spisów powszechnych przy identyfikacji budynków i mieszkań w badaniach oraz przy opracowaniu zasad i założeń organizacyjnych do przygotowania wykazów mieszkań i budynków w celu zapewnienia dokumentacji wyjściowej do badań i spisów
 • Dokonuje analizy rejestrów i ewidencji administracji publicznej pod kątem wykorzystania ich zasobów informacyjnych do aktualizacji systemu NOBC oraz współpracuje z innymi organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania tych informacji do aktualizacji systemu i w celu zapewnienia jego aktualności i kompletności
 • Współpracuje z komórką GUS odpowiedzialną za prowadzenie przestrzennych baz adresowych GeoBREC, GeoNOBC w technologii GIS, w celu zapewnienia map numerycznych dla rejestru TERYT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw prawnych rejestru podziału terytorialnego TERYT
 • Znajomość struktury terytorialnej państwa oraz innych podziałów specjalnych stosowanych w innych rejestrach
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: geodezja i kartografia lub geografia lub gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność przygotowania prezentacji i prowadzenia wystąpień
 • Doświadczenia zawodowe: 1 rok w pracy przy prowadzeniu rejestrów urzędowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy