Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje potrzeby z zakresu inwestycji i prac remontowych z uwzględnieniem konieczności dostosowania obiektów do wymogów prawa, w tym między innymi: współtworzy plan inwestycji i remontów, opracowuje harmonogramy prac, czuwa nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami, przygotowuje i składa dokumenty do organów administracji publicznej
 • Zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie: dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowe i dokumentację kosztorysową
 • Zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji poprzez powierzenie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej, kompletuje i przechowuje właściwą dokumentację powykonawczą przeprowadzanych inwestycji i remontów, uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych oraz monitoruje stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów
 • Przygotowuje dokumentację przetargową, w tym: opracowuje część techniczną dokumentacji, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz dokonuje uzgodnień
 • Koordynuje utrzymanie w sprawności urządzeń infrastruktury technicznej budynku, nadzoruje eksploatację urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, CCTV oraz zleca usuwanie uszkodzeń i awarii
 • Zleca i kontroluje wykonanie przeglądów okresowych (półrocznych, rocznych, pięcioletnich), wynikających z przepisów prawa budowlanego, realizowanych przez uprawnione podmioty
 • Prowadzi „Książki obiektu budowlanego” dla budynku
 • Sprawdza, weryfikuje: kosztorysy ofertowe, kalkulacje indywidualne, kosztorysy powykonawcze, analizy techniczno-kosztowe zlecanych robót budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji i remontów lub na stanowisku związanym z kierowaniem robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość zagadnień gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
 • Znajomość przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych
 • Znajomość rynku instalatorskiego oraz budowlanego
 • Znajomość technik wykonawstwa usług
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień bez ograniczeń, bądź w ograniczonym zakresie, co najmniej jednych z następujących: konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi i/lub instalacyjne w zakresie sieci i/lub architektoniczne

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-04-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa