Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75769

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca częściowo w terenie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy inwestycyjne i remontowe Izby Skarbowej, w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru biura projektów i wykonawcy robót budowlanych oraz w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Sprawuje nadzor inwestorski oraz rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe, w celu prawidłowego wykorzystania środków inwestycyjnych przyznanych na ich realizację.
 • Zbiera niezbędne dane i obsługuje System Zarządzania Majątkiem Resortu „Machina”, w celu zapewnienia zgodności stanu wykazanego w ewidencji ze stanem faktycznym.
 • Opracowuje wystąpienie do Ministerstwa Finansów z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia koncepcji architektonicznych, w celu zabezpieczenia środków inwestycyjnych na ich realizację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórce związanej z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy Prawo Zamówien Publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej|Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych|Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Data dodania: 2021-03-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy