Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75834

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • nietypowe godziny pracy związane z nadzorowaniem wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę mogą być wykonane tylko poza urzędowymi godzinami pracy

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konsultacje, wyjaśnienia i uzgodnienia z przedstawicielami urzędów właściwych w sprawach budowlanych oraz wykonawcami zewnętrznymi (projektanci, inspektorzy nadzoru, realizatorzy robót budowlanych), udział w pracach komisji przetargowych w ramach prowadzonych postępowań zamówieniowych
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Przygotowuje i realizuje inwestycje i remonty, w tym m.in.: formułuje i przedstawia rekomendacje stanowiące podstawę do podjęcia decyzji w zakresie natychmiastowego podjęcia prac remontowo inwestycyjnych zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie dokumentację techniczną, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji kosztorysowych występuje o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji  prowadzi nadzór inwestorski lub autorski nad realizacją inwestycji proponuje rozwiązania techniczne i prawno-organizacyjne dotyczące zadań remontowych i inwestycyjnych organizuje remonty realizowane przez podmioty zewnętrzne uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych monitoruje realizację prac remontowych i inwestycyjnych i stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów.
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opis przedmiotu zamówienia, opracowuje projekt umowy, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opiniuje dokumentację, nadzoruje wykonanie umowy, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy).
 • Planuje inwestycje i remonty (na bieżąco analizuje potrzeby w zakresie inwestycji i prac remontowych, bierze udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych).
 • Zarządza projektami budowlanymi i remontowymi w budynku Ministerstwa.
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji.
 • Uruchamia środki budżetowe (sporządza i przekazuje dyspozycję wypłaty środków).
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową (weryfikuje merytorycznie dowody księgowe, prowadzi rozliczenia).
 • Monitoruje stan techniczny obiektów Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją inwestycji lub remontów
 • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy