Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75813

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiążę się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Wspiera merytorycznie w procesie udostępniania danych z rejestrów i ewidencji w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 • Realizuje zadania związane z obsługą administracyjną Systemu Obsługi Zapytań Statystycznych oraz przygotowaniem oprogramowania do realizacji zamówień nie ujętych w SOZS (m. in. reprezentatywnych prób losowych).
 • Realizuje od strony technicznej zakres zadań związanych z wymianą informacji między Rzeczpospolitą Polską, a innymi krajami Unii Europejskiej.
 • Realizuje procesy i zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i informacji poprzez podejście systemowe. Wykonuje prace związane z funkcją Koordynatora ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych będących w gestii Departamentu.
 • Nadzoruje prace nad realizacją spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych, wzorów dokumentów elektronicznych, pozostających w zakresie właściwości rzeczowej Ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz udostępnianiem formularzy elektronicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Administruje, monitoruje, weryfikuje procesy działania Portalu Informacyjnego Administracji (PIA).
 • Nadzoruje, analizuje, monitoruje i weryfikuje zmiany realizowane w środowiskach aplikacyjnych systemów teleinformatycznych, których utrzymanie znajduje się w gestii Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • przeszkolenie z tworzenia oprogramowania aplikacyjnego na komputerach PC i zarządzania bazami danych
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość działania systemów teleinformatycznych i systemów bazodanowych
 • znajomość oprogramowania aplikacyjnego
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie programowania w Delphi
 • znajomość SQL, XML, Linux, DB2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa