Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75822

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z potencjalnym zagrożeniem korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Odpowiada za bieżące utrzymanie systemów, rejestrów i ewidencji w tym środowiska informatycznego pod względem dostępności usług i aplikacji dla użytkowników i instytucji zewnętrznych. Samodzielnie proponuje rozwiązania problemów technicznych dotyczących obsługi systemów oraz uczestniczy w ich wdrożeniu na środowisku produkcyjnym, w tym w zakresie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Koordynuje i nadzoruje prace dostawców (pracownicy firm zewnętrznych) wykonujących zadania w zakresie technicznego utrzymania i administrowania systemami, rejestrami i ewidencjami, w tym w zakresie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Definiuje wymagania niefunkcjonalne i utrzymaniowe w ramach wdrażania nowych systemów IT. Uczestniczy w analizowaniu i opiniowaniu dokumentacji technicznej i użytkownika systemu oraz udziela konsultacji w zakresie funkcjonowania systemu od strony technicznej. Uczestniczy w pracach dotyczących budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych wykorzystywanych dla potrzeb rejestrów i ewidencji, w tym w zakresie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Uczestniczy w zarządzaniu wiedzą i konfiguracją w obszarze utrzymania systemów poprzez akceptację i konsultację wniosków o zmianę (RFC), współuczestniczy w tworzeniu instrukcji administracyjnych i operatorskich oraz prowadzenia szkoleń wewnętrznych z zakresu posiadanej i nabywanej wiedzy dot. utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym w zakresie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Nadzoruje dostawcę w zakresie Service Desk w szczególności z zarządzania incydentami i problemami zgłaszanymi przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Koordynuje prace związane z opracowywaniem planów ciągłości działania dla eksploatowanych systemów teleinformatycznych, w tym w zakresie projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Współpracuje z Ministrem właściwym do Spraw Wewnętrznych, Ministrem właściwym do Spraw Zagranicznych i Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie funkcjonowania i utrzymania sieci oraz systemów teleinformatycznych w obszarze związanym z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi przez Ministra Cyfryzacji.
 • Analizuje dokumenty techniczne (niektóre dostępne tylko w wersjach angielskich) oraz monitoruje nowe technologie dostępne na rynku pod kątem ich wdrożenia do Rejestrów Państwowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki (utrzymanie projektów IT lub zarządzanie projektami IT lub administrowanie systemami informatycznymi i środowiskiem aplikacyjnym JAVA WebSpere/JBoss)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej)
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość działania i budowy systemów teleinformatycznych
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość Systemu Rejestrów Państwowych i Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych.
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie administrowania systemami, systemami bazodanowymi, serwerami aplikacyjnymi, zarządzaniem Data Center
 • znajomość SQL (Oracle i DB2)
 • znajomość LDAP

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy