Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75718

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Stres wynikający z charakteru wykonywanej pracy oraz praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty dokumentów wymaganych w sprawach zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł, w tym w szczególności projekty specyfikacji warunków zamówienia, oraz inne dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem
 • Przygotowuje projekty dokumentów (zamówienia, umowy i inne) wymaganych w sprawach udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł
 • Opiniuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności wnioski w sprawie udzielania zamówień publicznych składane przez poszczególne komórki organizacyjne UKE
 • Przygotowuje projekty korespondencji w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcami, Delegaturami UKE oraz innymi jednostkami
 • Sporządza protokoły postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze członka komisji
 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na innowacje oraz postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i prowadzeniu, po stronie zamawiającego, postępowań
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym doświadczenie w sporządzaniu umów na usługi, dostawy i roboty budowlane
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o finansach publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa w wyżej wymienionym zakresie i ich stosowania w praktyce
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętności pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy