Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75748

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
praca pod presją czasu i terminów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek wyposażony w windy,
budynek może stwarzać problem w komunikacji osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi..

Zakres zadań

 • Opracowuje, na podstawie danych zawartych w Centralnym Zasobie Danych (CZD), dedykowane raporty, zestawienia i inne dokumenty dla Kierownictwa dotyczące stanu zaawansowania procesu realizacji inwestycji
 • Opracowuje, na podstawie danych zawartych w Centralnym Zasobie Danych (CZD), raporty i zestawienia cykliczne i ad hoc dotyczące stanu zaawansowania procesu inwestycyjnego dla Ministerstwa Infrastruktury,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Departamentu w zakresie analizy wyników z wykonywanych raportów,
 • Współpracuje z ministerstwem właściwym ds. transportu oraz innymi komórkami Centrali i Oddziałami GDDKiA przy opracowywaniu propozycji nowych wymagań dla poza cenowych kryteriów wyboru ofert uwzględniających m.in. innowacyjne podejście do procesu inwestycyjnego,
 • Współpracuje z ministerstwem właściwym ds. transportu oraz innymi komórkami Centrali i Oddziałami GDDKiA przy wprowadzaniu na kontraktach GDDKiA innowacyjnych technologii przygotowania i realizacji,
 • Uczestniczy w spotkaniach oraz konferencjach naukowo-technicznych dotyczących przygotowania inwestycji oraz nowych sposobów zarządzania projektami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania inwestycji drogowej
 • Przeszkolenie w zakresie analizy i wizualizacji danych,
 • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B 1
 • znajomość programu do analizy i wizualizacji danych,
 • zaawansowana znajomość MS Excel, SharePoint
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej: podstaw prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność analizowania danych i raportowania,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celu, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie kierowania projektami,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość Power BI, Power Query,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy