Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75610

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu


Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jestdostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Podejmuje inicjatywy dotyczące wsparcia obszaru zdrowia poprzez wykorzystanie innowacji, które są efektywne i spójne z systemem opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Utrzymuje kontakty zagraniczne związane z tematyką innowacji.
 • Bierze udział w pracach związanych z programem „Zdrowie”, dofinansowanym ze środków III edycji funduszy norweskich (2014-2021) i Krajowym Programem Odbudowy w zakresie zagadnień telemedycyny, e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.
 • Współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących innowacji w ochronie zdrowia w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) (POWER, POIiŚ, RPO)
 • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. krajowych i zagranicznych innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych inicjatyw zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie e-zdrowia, telemedycyny lub nowoczesnych technologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość zasad realizacji programów finansowanych ze środków UE oraz instrumentów pomocowych (REACT-EU, RRF)
 • Zdolności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy