Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75611

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu


Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jestdostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Podejmuje inicjatywy dotyczące monitorowania i realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Krajowego Programu Odbudowy oraz programów pomocowych (Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF))
 • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru innowacji i e-zdrowia. Utrzymuje kontakty zagraniczne (m. in. z Darczyńcami) związane z programowaniem, telemedycyną, e-zdrowiem oraz innowacjami w ochronie zdrowia.
 • Bierze udział w pracach związanych z programem „Zdrowie”, dofinansowanym ze środków III edycji funduszy norweskich (2014-2021) w zakresie zagadnień telemedycyny, e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia.
 • Współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących projektów finansowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) (POWER, POIiŚ)
 • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, w tym w zakresie projektów dotyczących telemedycyny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z realizacją programów pomocowych i/lub w zakresie wdrażania projektów unijnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz programów pomocowych wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Zdolności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy