Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75653

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, potencjanym zagrożeniem korupcją.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje i uzgadnia projekty aktów prawnych związanych z gospodarką częstotliwościami, kompatybilnością elektromagnetyczną, systemem oceny zgodności, harmonizacją techniczną, normalizacją, infrastrukturą telekomunikacyjną i techniczną, bezpieczeństwem i integralnością sieci, wymaganiami dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych oraz upoważnieniami w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w tym w szczególności w zakresie zmian wynikających z konieczności dostosowania krajowych aktów prawnych do obowiązującego prawodawstwa UE.
 • Koordynuje i prowadzi procedury autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność – zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do systemu oceny zgodności i nadzoru rynku.
 • Uczestniczy w zespołach, komitetach i komisjach krajowych i międzynarodowych związanych z działalnością resortu. Opracowuje projekty stanowisk Polski w ramach WRC, a także stanowisk i analiz w ramach CEPT, RRC oraz ITU.
 • Sporządza stanowiska, ekspertyzy i analizy z zakresu techniki radiokomunikacyjnej.
 • Opiniuje merytoryczne projekty aktów prawnych przekazywanych Departamentowi do uzgodnienia, w zakresie właściwości stanowiska.
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutem Łączności w zakresie właściwości stanowiska.
 • Przygotowuje projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczące nowych technologii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, inżynierskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w telekomunikacji lub radiokomunikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • wiedza z zakresu aspektów technicznych i ram regulacyjnych w obszarze telekomunikacji, w tym w szczególności w zakresie gospodarki częstotliwościami i prowadzenia działalności telekomunikacyjnej
 • obsługa programów programu pakietu Office
 • umiejętność korzystania z informatycznych zbiorów aktów prawnych (LEX)
 • umiejętność zaawansowanego wyszukiwania informacji, w tym za pomocą Internetu
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość innego języka obcego (europejskiego) na poziomie B1;
 • Znajomość regulacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, w tym Regulaminu Radiokomunikacyjnego jak również Raportów i Zaleceń ITU-R
 • Znajomość aktów prawa Wspólnotowego regulujących gospodarkę częstotliwościami na poziomie UE (dyrektywy, decyzje, zalecenia)
 • znajomość decyzji, zaleceń i raportów wydawanych przez CEPT i ECC

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Określa strukturę grupy jednostek wchodzących w skład skonsolidowanego...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub...

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy