Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75661

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy dotyczące nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowych w zakresie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej prowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności w obszarze cen transferowych oraz w obszarze unikania opodatkowania przy zastosowaniu modeli agresywnego planowania podatkowego, w tym: zleca i koordynuje kontrole celno-skarbowe oraz monitoruje przebieg zleconych kontroli celno-skarbowych.
 • Przeprowadza audyt środków pochodzących z UE dotyczących projektów, w których beneficjentem jest Departament Audytu Środków Publicznych w celu weryfikacji poprawności wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE.
 • Współpracuje i nadzoruje jednostki organizacyjne KAS w zakresie wykonywania kontroli oraz stosowania procedur kontroli w obszarze wymiany informacji podatkowych oraz współpracy z instytucjami międzynarodowymi, instytucjami UE oraz organami państw członkowskich UE dotyczącej pomocy administracyjnej i kontroli w zakresie właściwości Wydziału.
 • Przedstawia propozycje zmian w obowiązujących przepisach, mających na celu ograniczenie występowania stwierdzonych nieprawidłowości lub poprawę funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych z zakresu ww. kontroli.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, organami ścigania oraz innymi instytucjami nadzoru czy kontroli w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych, w tym uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów.
 • Zbiera i przetwarza informacje dla potrzeb kontroli celno-skarbowej lub kontroli podatkowej o występowaniu obszarów ryzyka z punktu widzenia potencjalnych uszczupleń podatkowych.
 • Opiniuje w zakresie właściwości Wydziału projekty aktów prawnych wewnątrz i zewnątrz ministerialnych, mogących wpłynąć na realizację zadań kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub rachunkowości lub finansów lub w administracji skarbowej
 • Znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość procedur kontrolnych i podatkowych
 • Znajomość materialnego prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: uprawnienia doradcy podatkowego lub radcy prawnego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy