Główny specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75561

Warunki pracy

- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
- zagrożenie korupcją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inneurządzenia biurowe)
Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych, opisy przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu, projekty istotnych postanowień umowy) składane przez komórki merytoryczne. W zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno- Gospodarczy przygotowuje ww. dokumenty,
 • Inicjuje, przygotowywuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych, a także bierze udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania. W ramach komisji przetargowych sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez komórki merytoryczne, udziela wyjaśnień, a także modyfikuje dokumentację,
 • Koordynuje udzielania zamówień publicznych w ramach zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centralnego Zamawiającego,
 • Przygotowywuje Plan zamówień publicznych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz zadań podlegających procedurze przetargowej na podstawie zbiorczego zestawienia zadań dostaw i usług występujących w GIF oraz zatwierdzonego Planu wydatków na dany rok, aktualizuje, a także prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie,
 • Współuczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych związanych z obszarem zamówień publicznych,
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych pracownikom komórek organizacyjnych GIF,
 • Sprawdza i opisuje faktury, rachunki z zakresu właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dział II Rozdział I Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 • znajomość Kodeksu cywilnego (Tytuł IV Czynności prawne Dział I-III),
 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy