Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75496

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • nietypowe godziny pracy związane z nadzorowaniem wykonania robót budowlanych, które ze względu na specyfikę mogą być wykonane tylko poza urzędowymi godzinami pracy

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konsultacje, wyjaśnienia i uzgodnienia z przedstawicielami urzędów właściwych w sprawach budowlanych oraz wykonawcami zewnętrznymi (projektanci, inspektorzy nadzoru, realizatorzy robót budowlanych), udział w pracach komisji przetargowych w ramach prowadzonych postępowań zamówieniowych
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • 1.Przygotowuje i realizuje inwestycje i remonty, w tym m.in.:  formułuje i przedstawia rekomendacje stanowiące podstawę do podjęcia decyzji w zakresie natychmiastowego podjęcia prac remontowo inwestycyjnych zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie dokumentację techniczną, programów funkcjonalno-użytkowych, dokumentacji kosztorysowych występuje o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji prowadzenie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego nad realizacją inwestycji proponuje rozwiązania techniczne i prawno-organizacyjne dotyczące zadań remontowych i inwestycyjnych organizuje remonty realizowane przez podmioty zewnętrzne uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych  monitoruje realizację prac remontowych i inwestycyjnych i stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów.
 • 2.Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opisu przedmiotu zamówienia, opracowuje projekt umowy, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opiniuje dokumentację, nadzoruje wykonanie umowy, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy).
 • 3.Planuje inwestycje i remonty (na bieżąco analizuje potrzeby w zakresie inwestycji i prac remontowych, bierze udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych).
 • 4.Zarządza projektami budowlanymi i remontowymi w budynku Ministerstwa.
 • 5.Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji.
 • 6.Uruchamia środki budżetowe (sporządza i przekazuje dyspozycję wypłaty środków).
 • 7.Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgowej (weryfikuje merytorycznie dowody księgowe, prowadzi rozliczenia).
 • 8.Monitoruje stan techniczny obiektów Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją inwestycji lub remontów
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy