Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75283

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Koordynuje proces naboru do korpusu służby cywilnej w KPRM oraz proces rekrutacji wewnętrznej w KPRM, w tym dokonuje weryfikacji formalnej ofert, współpracuje przy opracowywaniu ogłoszeń oraz sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych naborów. Jest członkiem komisji ds. naboru oraz pełni rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie metod i technik selekcji, w tym dokonuje samodzielnej oceny kompetencji mierzonych za pomocą testów psychologicznych, w tym na rzecz projektu „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Koordynuje oraz monitoruje sporządzanie i aktualizację regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych KPRM. Współpracuje w tym zakresie z wyznaczonymi przedstawicielami komórek organizacyjnych KPRM w tym na rzecz komórek zaangażowanych w realizację projektu „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Koordynuje oraz monitoruje sporządzanie i aktualizację opisów stanowisk pracy w KPRM w tym na rzecz projektu „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Koordynuje proces przeprowadzania wartościowania stanowisk pracy oraz obsługuje organizacyjnie prace Zespołu Wewnętrznego wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii w tym na rzecz projektu „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Planuje i realizuje działania związane z promocją KPRM jako pożądanego pracodawcy, w tym na rzecz zatrudniania w KPRM osób z niepełnosprawnościami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz instytucji (wśród osób zatrudnionych, jak i kandydatek/kandydatów do pracy), w szczególności opracowuje projekty informacyjno-promocyjne, nawiązuje i utrzymuje kontakty z podmiotami zewnętrznymi (m.in. uczelnie wyższe, organizacje studenckie, organizacje promocji zatrudnienia, organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, urzędy pracy) w tym na rzecz projektu „KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Prowadzi komunikację wewnątrz oraz na zewnątrz instytucji w zakresie budowania pozytywnego wizerunku KPRM (przede wszystkim w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi), w szczególności poprzez działania informacyjne na portalu wewnętrznym oraz na stronie internetowej KPRM (we współpracy z CIR) i innych dostępnych platformach wymiany informacji (m.in. projektuje, monitoruje i aktualizuje treść stron internetowych i intranetowych). Jako redaktor BIP dokonuje zmian na stronie BIP w zakresie merytorycznym odpowiadającym działalności pionu kadrowego.
 • Bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych w KPRM w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, tym.in. w zakresie przeprowadzania procesu naboru i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej KPRM.
 • Przygotowuje we wskazanym przez przełożonych zakresie udzielanie odpowiedzi i przekazywanie materiałów w trakcie prowadzonych kontroli, a także okresowych sprawozdań z działalności Zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi oraz wybranych elementów prawa pracy, uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej
 • kompetencji miękkie: komunikacja, kreatywność, współpraca, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub public relations
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze naboru w służbie cywilnej
 • przeszkolenie w zakresie: rekrutacji pracowników, redakcji BIP, redakcji tekstów i stron www, ochrony danych osobowych, public relations, budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, sporządzania opisów stanowisk pracy, elementów prawa pracy
 • znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy